Peranan Utama

1. Memantapkan agihan dana kebajikan (Zakat-MAIWP) Demi Kesejahteraan Ummah Melalui Program dan Aktiviti yang berbentuk

   Pendidikan, Dakwah dan Kebajikan.

2. Menjana Tahap pemikiran Ummah Kearah masyarakat minda kelas pertama

3. Memantapkan rangkaian hubungan kerjasama diantara Jabatan/ Agensi Kerajaan dan Swasta, NGO, Persatuan serta media

   untuk mempertimbangkan keberkesanan Pelaksanaan Program dan Aktiviti dari masa ke semasa

4. Memperkasakan semangat dan Pertubuhan sukarelawan melalui Program dan aktiviti kemasyarakatan

5. Agen mempromosikan MAIWP dan PPZ agar kutipan Zakat di Wilayah Persekutuan bertambah dari Masa Ke Semasa